Uzyskiwanie operatu i pozwolenia wodnoprawnego

Jeżeli chcemy wybudować staw, pomost albo inne urządzenie wodne, konieczne może być uzyskanie operatu wodnoprawnego. Sytuacja tak samo wygląda w przypadku, kiedy planuje się inwestycję, która wymaga korzystania z wód albo może wpływać na stan wód. Sprawę tego rodzaju można załatwić zarówno listownie, jak i w czasie wizyty w urzędzie. Lista sytuacji, kiedy obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest znaczna, dlatego warto się z nią dokładniej zapoznać.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

operat i pozwolenie wodnoprawne w toruniuKonieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego między innymi na pobór wody podziemnej albo wód powierzchniowych, a także odbioru czy oczyszczania ścieków. Tyczy się to także uzdatniania wód podziemnych, a także ich dystrybucji. Oprócz wymienionych i innych usług wodnych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia w przypadku szczególnego korzystania z wód. Jest to między innymi odwadnianie gruntów i upraw, użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach czy rybackie korzystanie z śródlądowych wód powierzchniowych. Dodatkowo obejmuje rekultywację wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie do wód substancji hamujących rozwój glonów, wykonywanie urządzeń wodnych albo regulację wód. Jeżeli interesuje nas profesjonalnie opracowany operat i pozwolenie wodnoprawne w toruniu możemy skorzystać z takiej oferty. Realizacja niektórych przedsięwzięć może wymagać wyłącznie zgłoszenia wodnoprawnego, zamiast pozwolenia wodnoprawnego. Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy przygotować wniosek oraz załączniki. Do wniosku należy załączyć operat wodnoprawny, opis zamierzonej działalności, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzję o warunkach zabudowy. Lista dokumentów jest precyzyjnie określona w przepisach.

Należy pamiętać, że operat wodnoprawny powinien być sporządzony pisemnie w formie opisowej oraz graficznej. Część opisowa obejmuje oznaczenie firmy ubiegającej się o pozwolenie, jej siedzibę oraz adres. Dodatkowo wyszczególniony cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, cel i rodzaj planowanych urządzeń wodnych albo robót czy rodzaj urządzeń pomiarowych czy znaków żeglugowych. Należy załączyć także charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.